Home > 灾害信息、支援信息一览 > Alamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(知道NTT灾害用留言电话171,使用吧!) )
灾害信息、支援信息
Alamin ang NTT Disaster Emergency Message Dial 171 at Gamitin ito!
(知道NTT灾害用留言电话171,使用吧!) )
Sa tuwing may malakas na lindol mahirap kontakin ang linya nang telepono dahil marami ang tumatawag sa telepono upang malaman ang kaligtasan ng bawat-isa. Nais natin ipabatid sa pamilya at kaibigan na tayo ay ligtas at nais rin nating malaman ang kaligtasan ng ating kaibigan at pamilya ngunit kung hindi natin magamit ang telepono upang makatawag ito ay nakakagambala. Sa mga pangyayaring tulad nito ang Disaster Emergency Message Dial (171) ay kapaki-pakinabang. Patiuna nating alamin ito.

Magagamit ang Disaster Emergency Message dial (171) sa panahon ng sakuna. Halimbawa, sa lugar na napinsala nakatira si Ms. A, tumawag siya sa (171) mula sa landline o sa cellphone, pagkatapos nya i-dayal ang sariling numero ng telepono, nag-iwan sya ng mensahe na [ Ligtas ako, hwag kayong mag alala]. Maaring mapakinggan nang ibang tao ang mensahe ni Ms. A sa pagtawag sa (171), at pagdayal ng numero ng telepono ni Ms. A.

Maari din gumamit ng kompyuter sa pag-iwan ng mensahe sa Web 171. Maaring mag-iwan ng mensahe sa paggamit ng internet, at ang iniwang mensahe ay mapapakinggan sa telepono.

Marami ang mag-aalala sa iyo sa panahon na may malaking sakuna. Mapapanatag ang kalooban ng mga tao kung maririnig nila sa inyo na [ Ako ay ligtas]. Ang inyong pamilya na nakatira sa ibang bansa ay nangangamba sa mga lindol dito sa Japan. Anti manong ipag- bigay alam sa inyong mga minamahal ang inyong numero ng telepono at subukang gamitin ang Disaster Emergency Message Dial 171.

Suriin ang website para sa detalyadong impormasyon:
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171


Manual PDF:
http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/11/171_manual_tagalog.pdf

发生大的地震的话平安与否确认的通信增加,变得难以拨通电话。想向家族以及朋友转告安全的事情或者想确认家族以及朋友的平安与否电话打不通的话不过很感到困难。在这样的时候,灾害用留言电话(171)有用。事先确认吧。

灾害用留言电话(171)在哪里发生灾害的话变得可以使用。比方说住在发生受害的地区的A给"171"从固定电话以及手机打电话,用自己的电话号码输入了"我是安全,请不要担心"之后的话传递消息。其他的人给"171"打电话,把电话轮到A的语放进去的话能听A的留言。

有使用个人电脑,能留下留言的网络171。用个人电脑留下留言,能打电话听那段留言。

在发生了大的灾害的时候,许多的人担心你的事情。"我好"的你的语言让许多的人放心。特别在外国生活的家族在担心日本的地震。现在开始预先告诉重要的人电话号码以及使用灾害用留言电话171的经验吧。

详细的信息在主页检查!
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171
申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP