Home > 灾害信息、支援信息一览 > Impormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(作为关于灾害的发生时的平安与否确认的信息)
灾害信息、支援信息
Impormasyon sa Pagtiyak ng kaligtasan sa panahon ng likas na sakuna
(作为关于灾害的发生时的平安与否确认的信息)
Sa panahon ng malalaking sakuna, alam ba ng pamilya, kaibigan, ka-trabaho mo kung paano alamin ang kaligtasan ng bawat isa? Isa-isahin natin ang ilang praktikal na hakbang na puwede nating gawin.

在发生了大的灾害的时候,在家族,朋友,工作单位决定确认平安与否的方法吗?介绍若干的方法。


●Case 1(情况1):
Kapag hindi makakonekta sa cellphone, ngunit magagamit ang pampublikong telepono.
在手机的线路不被堵住,但是公用电话被堵住的时候。○Ang pwede mong gawin(出现你的):
Gamitin ang pampublikong telepono sa pagtawag sa 171 (NTT Disaster Message Dial)
从公用电话拨打171(NTT灾害用留言电话)。

作为Kinakailangan isaalang-alang<必要的条件>
Batid ang numero ng telepono ng taong nais alamin ang kaligtasan.
知道想确认平安与否的人的电话号码。
Nag-iwan ng mensahe ang taong nais mabatid ang kaligtasan sa 171.
想确认平安与否的人正对171录制留言。●Case 2(情况2):
Kapag hindi makakonekta sa cellphone,ngunit magagamit ang Free Wi-fi.
在手机的线路不被堵住,但是免费的wifi变得可以使用了的时候。○Ang pwede mong gawin 1(出现你的1):
Padalhan ng e-mail ang taong nais alamin ang kaligtasan.
把邮件送给想确认平安与否的人。
○Ang pwede mong gawin 2(出现你的2):
Puntahan ang Facebook o Twitter ng taong nais alamin ang kaligtasan.
看想确认平安与否的人的Facebook以及twitter。

○Ang pwede mong gawin 3(出现你的3):
Tawagan sa pamamagitan ng calling app.tulad ng(FaceTime,Viber,KakaoTalk,LINE,Skype)…)ang taong nais alamin ang kaligtasan.
在电话应用软件(FaceTime,Viber,可可讲话,LINE,Skype)打电话给想确认平安与否的人。

○Ang pwede mong gawin 4(出现你的4):
Gamitin ang internet at i-access ang website ng Disaster Message Board (web171)
(ang web171 ay kaugnay sa NTT Disaster Message Dial 171)
https://www.web171.jp
在网络连接供灾害使用的留言板(web171)。
(web171正和NTT灾害用留言电话171连动)

作为Kinakailangan isaalang-alang<必要的条件>
Nag iwan ng mensahe ang taong nais alamin ang kaligtasan sa NTT Disaster Message Dial o sa web 171.
你想确认平安与否的人为NTT灾害用留言电话171或者web171留下留言。

○Ang pwede mong gawin 5(出现你的5):
Gamitin ang Google Person Finder upang alamin ang kaligtasan ng kaibigan at upang mag-iwan ng mensahe tungkol sa sariling kaligtasan…。
(Kasalukuyang nasa test mode ang serbisyong ito. Habang gumagana ang test mode, mabubura ang nakatala pagkalipas ang mahigit 24 oras. Pwedeng piliin ang wika .)
https://www.google.org/personfinder/japan?lang=fil
为在网络提供朋友的平安与否确认和自己的安危信息连接Google人发现者。
(作为试用版提供服务,被提供。)用试用版,超过24小时过去的记录被删除。能把操作画面改变成各种各样的语言的)

申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP