Home > 灾害信息、支援信息一览 > NGUYÊN LÝPHÁT SINH VÀTRUYỀNĐI CỦA SÓNG THẦN
(海啸发生和传播的结构)
灾害信息、支援信息
NGUYÊN LÝPHÁT SINH VÀTRUYỀNĐI CỦA SÓNG THẦN
(海啸发生和传播的结构)
Chào tất cảmọi người: Chắc hẳn mọi người còn nhớvềtrận sóng thần kinh hoàn tràn vào vùngĐông Bắc Nhật vào ngày 11/3/2011 chứ?Vàvào sáng sớm ngày 22 tháng 11 năm 2016,cảnh báo sóng thần cũngđãđược phát liên tụcởkhu vựcĐông Bắc Nhật. ỞNhật,độngđất vàsóng thần cónguy cơxảy ra bất kỳlúc nào. Hãy cùng chúng tôi xem qua cơchếphát sinh vàtốcđộlan truyền của sóng thầnđểcónhững kiến thức cơbản nhất vềsóng thần.Hãy click vào link dưới!(Tài liệuđược dịch từtrung tâm khítượng Nhật Bản.)

还各位记住起因于在2011年3月11日发生的东北地区太平洋海上地震和那个的大海啸吧。另外,在今年的2016年11月22日,海啸的避难劝告也被在东北地区发表了。不知道在日本,什么时候发生地震和海啸。确认传播的结构吧是和我们一起再一次海啸发生。请点击下列的链接!(资料把被在日本气象厅记载的东西翻译成了越南语)


http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/12/tsunami_vietnamese.pdf
申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP