Home > 灾害信息、支援信息一览 > Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan vềcơn bão số19(Cơn bão HAGIBIS)
灾害信息、支援信息
Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan vềcơn bão số19(Cơn bão HAGIBIS)
关于台风19号(小腿螺钉、HAGIBIS)通知神奈川县的灾害信息。

Thông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan vềcơn bão số19(Cơn bão HAGIBIS)

https://www.bousai.pref.kanagawa.jp
申请的/登录
E-mail
语言Language yasashiinihongo
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
o知道的开端
家族、朋友的介绍from family,friends
网站website
海报·传单poster,flyer
PAGETOP