Home > 多种语言支援中心神奈川

〈Select language〉
请选想读的语言的按钮。
按按钮的话能用那句语言看。

英语中文塔加拉族语越南语简单的日语

为做安心、安全能"多种语言支援中心神奈川"渡过外国人居民的环境出自多种语言的信息对"保健医疗""育儿支援""灾害"是支援的中心。

多种语言导航器神奈川(Tagengo Navi Kanagawa)

"多种语言导航器神奈川"关于"保健医疗""育儿支援""灾害"的领域做利用电话的提供情报。工作人员用英语,中文,塔加拉族语,越南语,简单的日语对应。

电话号码/TEL:045-316-2770


○从电话、来所受理时间上午9点起从12点的/下午1点起4点
※来所受理时间到下午5点45分(只日语)
※星期六·日·节假日、年末年初以及神奈川县民中心闭馆停止
○对应语言和星期

语言 getsu ) ka ) ) moku ) kin )
英语/English    
中文/中国语    
塔加拉族语/Tagalog      
越南语/Tiếng Việt      
客气的日语/nihongo

○地方横滨市神奈川区鹤屋町2-24-2神奈川县民中心13楼
离开"横滨站"西口、来的西口,步行大约5分
交通http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※被从神奈川县(K.P.G)委托的2团体进行运营。
公益财团法人神奈川国际交流财团(Kanagawa International Foundation)
NPO法人多种语言社会资源神奈川(Multi-language Information Center Kanagawa)

传单

○ 传单和卡
供"多种语言导航器神奈川"(传单)阅览、印刷使用
供"多种语言导航器神奈川"(卡)阅览使用
供"多种语言导航器神奈川"(卡)印刷使用的(※)
※用A4(yoko原稿),"两面印刷"(把短边缘闭起来)打印,沿着线切下,折断3个,于是作为卡可以使用。


英语Tagengo Navi Kanagawa (Multilingual Navigation Service)

Provide information about Healthcare, Childcare, and Natural disasters by telephone service.

Tel : 045-316-2770


○Telephone service / Counter service: 9 AM – 12PM/1PM – 4PM
※Counter service available until 5:45PM ( Japanese only).
※Closed on Saturday, Sunday, New Year holidays and when Kanagawa Kenmin Cener is closed.
○Language : English, Chinese, Tagalog, Vietnamese and simple Japanese
English: Tuesday/Thursday/Friday

Language Mon Tue Wed Thu Fri
English    
Chinese    
Tagalog      
Vietnamese      
Simple Japanese

○Location:Yokohama-city, Kanagawa-ward, Tsuruya-cho 2-24-2 Kanagawa Kenmin Center 13th Floor
※5 mins walk from Yokohama station/West or North-West exit.
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※Tagengo Navi is operated by two organization which are entrusted by Kanagawa Prefectural Government (K.P.G).
・Kanagawa International Foundation(KIF)
MIC Kanagawa (Multi-language Information Center Kanagawa)

Flier

Card○Flier and Card
"Tagengo Navi Kanagawa"(Flier)For view and copy
"Tagengo Navi Kanagawa"(Card)For view
"Tagengo Navi Kanagawa"(Card)For copy(※)
※If you copy it for A4 size(horizontal direction)/Duplex printing(short edge bind), you can fold it in three.


中文多种语言导向电话神奈川

为不以日语为母亲语性的外国籍县市民,包括医疗保健·育儿支援·灾害方面,提供多种语言的信息。

电话号码:045-316-2770


○电话下一个访受理时间:4分上午9点至12分/预先午1点至
※下一个访受理时间到下午5分45分为止(只限日语)
※周末·节假日期·年末年初以及神奈川县民中心休馆遮阳以外
○对应语言:4种语言(英国语,中国语,菲律宾他加禄语,越南语)以及简单日期语
中国语:星期里数第一·3、4

语言 星期里数第一 星期2 星期3 星期4 星期5
英国语    
中国语    
菲律宾他加禄语      
越南语      
简单日期语

○场所:旁边滨市神奈川区鹤店町2-24-2神奈川县市民核心13楼
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※"旁边滨站"西出口或北西出口步行约5分钟
※受托神奈川县(K.P.G)性的两个团身体经营业务
・(公益财团)神奈川国家际交流财团
MIC Kanagawa (Multi-language Information Center Kanagawa)

传单

卡型传单○ 传单以及卡型传单
"多种语言导向电话神奈川"(传单)阅览·供印刷使用
"多种语言导向电话神奈川"(卡型传单)阅览用)
供"多种语言导向电话神奈川"(卡型传单)印刷使用的(※)
※请在A4英寸纸上打印("设置"需要选择"旁边向","双面打印","翻转短"边),被使用沿着线切开,分三等分折成卡片马上可的收成为卡型传单。


塔加拉族语Tagengo Navi Kanagawa(Gabay sa Iba't-ibang Wika ng Kanagawa)

"Gabay sa Iba't-ibang Wika ng Kanagawa"ay naghahatid ng impormasyon tungkol sa"Pang-medikal""Suporta sa Pagpapalaki ng Bata"at"Kalamidad"

Telepono:045-316-2770


○Oras ng Tanggapan: (Pag-tawag、Pagdalaw)9:00~12:00/13:00~16:00
※Oras ng Pag-dalaw: hanggang 17:45 lamang(Nihongo)
※Sarado:Sabado,Linggo、Pistang opisyal、Bagong Taon at maliban sa bakasyon ng Kanagawa Kenmin Center
○Wikang magagamit:4 wika(Ingles,Intsik,Tagalog,Biyetnam)at magaang na nihonggo.
Tagalog: Miyerkules/Biyernes,

Language Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
Ingles    
Intsik    
Tagalog      
Biyetnam      
magaang na nihonggo

○Lugar:Yokohama Shi Kanagawa Ku Tsuruya Cho 2-24-2 Kanagawa Kenmin Center 13F
※"Yokohama istasyon"lumabas sa kanluran、hilagang kanluran labasan 5 min paglalakad
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※Pinamamahalaan, pamahalaan ng Prepektura ng Kanagawa (K.P.G) pinagkatiwala sa 2 samahan.
・Kanagawa International Foundation(KIF)
MIC Kanagawa (Multi-language Information Center Kanagawa)

Patalastas

Kard○ Patalastas at Kard
"Tagengo Navi Kanagawa"(Patalastas) Pag-papaikot、Pag-imprinta
"Tagengo Navi Kanagawa"(Kard)Para sa pagpapaikot
"Tagengo Navi Kanagawa"(Kard)Pamamaraan sa pag-imprinta(※)
※A4(Pahalang manuskito),"magkabilaan paglilimbag"(maigsing gilid nagbubukod)iimprinta,sundan ang linya putulin at kunin,itiklop ng tatluhan magagamit na bilang kard.
越南语Tagengo Navi Kanagawa(Hướng dẫn tổng hợpđa ngôn ngữKanagawa)

"Hướng dẫn tổng hợpđa ngôn ngữKanagawa"cung cấp thông tin liên quanđến các lĩnh vực"Bảo hiểm,y tế,bệnhviện""Hỗtrợnuôi dậy trẻ""Thiên tai"v.v… quađiện thoại

Sốđiện thoại: 045-316-2770


○Thời gian nhậnđiện thoại、Traođổi tại quầy)Sáng từ9hđến12h/Chiều từ1hđến 4h
※Từ4hđến 5h45 chỉnhận traođổi tại quầy bằng tiếng Nhật
※Ngày nghỉ: Thứ7、Ngày nghỉ、Tết vànhững ngày Kanagawa Kenmin Center nghỉ
○Ngôn ngữhỗtrợ: 4 ngôn ngữ(tiếng Anh,tiếng Trung quốc,tiếng Tagalog,tiếng Việt)vàtiếng Nhậtđơn giản
Tiếng Việt/Thứ2,thứ3

Ngôn ngữ Thứ2 Thứ3 Thứ4 Thứ5 Thứ6
Tiếng Anh    
Tiếng Trung quốc    
Tiếng Tagarogu      
Tiếng Việt      
Tiếng Nhậtđơn giản

○Địađiểm: Yokohama-shi,Kanagawa-ku,Tsuruya-chou 2-24-2 Kanangawa Kenmin Center tầng 13
※Địađiểm"Ga Yokohama"ra cửa phía Tây、Tây Bắcđi bộkhoảng 5 phút
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※Việcđiều hành trung tâmđược tiến hành bởi 2đoàn thểđượcủy nhiệm bởi tỉnh Kanagawa(K.P.G)
・Quĩgiao lưu quốc tếKanagawa
MIC Kanagawa (Multi-language Information Center Kanagawa)

Tờrơi

Danh thiếp○Tờrơi vàdanh thiếp
"Tagengo Navi Kanagawa"(Tờrơi)Xem、In
"Tagengo Navi Kanagawa"(Danh thiếp)Xem
"Tagengo Navi Kanagawa"(Danh thiếp)In
※In trên khổgiấy A4,theo chiều ngang của bản thảo,"in 2 mặt"(Theo chiều ngang)rồi cắt theođường kẻsẵn gấp làm 3 cóthểsửdụngđược nhưdanh thiếp.


简单的日语多种语言(tagengo)导航器神奈川

"多种语言(tagengo)导航器神奈川,""保健医疗"(hokeniryo)关于"孩子育(kosoda)te""灾害"(saigai)是电话信息(joho)那种让有。
用英语,中文,塔加拉族语,越南语,简单的日语那种让有。

电话号码(打电话)/TEL:
045-316-2770


○接受电话,窗口(窗牢骚)时间9:00-12:00/13:00-16:00
窗口(窗牢骚)到17:45(只日语)
○休息土yo日期,日yo日期,年末年初和神奈川县民中心的休息的日
○kotobatoyo日期

语言 getsu ) ka ) ) moku ) kin )
英语/English    
中文/中国语    
塔加拉族语/Tagalog      
越南语/Tiếng Việt      
客气的日语/nihongo

○basho横滨市神奈川区鹤屋町2-24-2神奈川县民中心13楼
从"横滨站"西口,来的西口5分
交通http://www.kifjp.org/access#access_kmlc
※多种语言支援(tagengoshien)中心在被从神奈川县做委托(痛)的公益财团法人神奈川国际交流财团(Kanagawa International Foundation)和NPO法人多种语言社会资源神奈川(Multi-language Information Center Kanagawa)做运营(嗯,得到,有)。

传单

○ 传单和卡
看"多种语言导航器神奈川"(传单),打印
看"多种语言导航器神奈川"(卡)
"多种语言导航器神奈川"(卡)打印的(※)
※用A4(yoko原稿),"两面印刷"(把短边缘闭起来)打印,沿着线切下,折断3个,于是变成卡。


PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.